Glaw trozis - Inspiries gen caon Breten

Glaw war to an chy,
Plip, plop, plip, plip, plop
Glaw war to an chy,
Glaw war a fedn.

Glaw war an doar,
Plink, plonk, plink, plink, plonk,
Glaw war an doar,
Glaw war an voyer.

Kezar war an chy,
Tikatikatik, tikatikatik.
Kezar war an chy,
Clehy wara ny.

Erh war cort an scoll,
Slink, stank, slink, slink, stank.
Erh war cort an scoll,
Gen a bottas stanch.

Taran 'creaz an noaz
bom, squat, bom bom, squat.
Taran 'creaz an noaz,
Ethik ew an troze.

Awel war an pow,
whath, piff, whath whath, piff
Awel war an pow,
Terres ew an to.

Website designed and built by Amanda Lobb