Nicholas Boson c.1667

Jooan Chei an Horr (vv 1-14)

 1. En termen ez passiez thera Trigaz en St.Levan; Dean ha Bennen en Tellar creiez chei a Horr.
 2. Ha an Weale a Kothaz scant: ha meth a Dean Da an Wreag; mee a ved’n moze Da whelaz weale da weele; ha whi el dendal gose bounans obba.
 3. Kibmiaz teag ev’a Komeraz, ha pel da east ev’a Travaliaz, ha uor an duath ea reeg thoaz da chei Teeack; ha reeg whelaz ena weale da weele.
 4. Panna weale ‘lesta geeal meth an Teeack: pob weale oll’ meth Jooan. Ena chei a vargidniaz rag trei penz an vlethan Gubber.
 5. Ha pa thera duath an vlethan; e vaster thesguethaz dotha an trei penz. meer Jooan meth e vaster; obba tha Gubber: Buz mar venta Ri them arta; mee a deska deez keen (omit, OP, substitute edn, RG) point a skeeans.
 6. Dreu hedna meth Jooan: Na meth an Vaster, Ri them, ha mee a ved’n laveral Deez: Komeroe than meth Jooan. Nenna meth an vaster: komeer weeth na reo gara an vorr goeth rag an vorr noueth.
 7. Nenna chei a vargidniaz rag vlethan moy, rag pokaar Gubber; ha po thera duath an vlethan e vaster a droaz an trei penz. Meer Jooan meth e vaster, obba da Gubber buz mar venta Ri them arta mee a deska deez keen point a skeeans.
 8. Pan dreu hedna meth Jooan. Na meth e vaster. Ri them, ha mee ved’n lavarel deez. Komeroe than meth Jooan; Nenna meth e vaster. Komeer weeth na Raw’y Ostia en chei lebma vo dean koath Demithez da Bennen Younk.
 9. Enna chei a vargidniaz rag blethan moy, ha pa thera duath an vlethan e vaster droaz an trei penz. Meer Jooan meth e vaster. obba tha an gubber. buz mar venta Ri dem arta, mee a deska deez an guella point a skeeanz oll.
 10. Pan’dreu hedna meth Jooan. na meth e vaster, Ri them, ha mee a lavar deez. Komeroe than meth Jooan: Nenna meth e vaster: Bethez gueskez duath, ken gueskel eneth, rag edda eu an guella point a skeeans oll.
 11. Lebben Jooan e na vengha servia na velha, boz e vengha moas teua tha e wreag. Na meth e vaster. Reaw’moas Choy, ha ma wreag vee a pobaz metten, ha hei ‘ra guil tezan ragez. tha thoaz dre tha tha ‘wreag.
 12. Ha an chei woraz an naw penz en Dezan: ha po riga Jooan Komeraz e kibnias, obba meth e vaster, ma tezan ragez tha tha’n dre, tha tha wreag: Ha po chee & tha wreag an moiha looan varbarr; nenna g’reu trea an dezan ha na henz.
 13. Kibniaz (kibmiaz OP) teag e komeraz. ha teua ha trea e travaliaz; ha vor duath e rig doaz tha Goon St.Eler, ha enna eva vettiaz gen trei vertshans a Trerin, (teez pleaw) toaz dre mez an fear Ka'’Esk.
 14. Ha Jooan, a meth an chei, deeow genna nei: Looan oan nei tha goz guellaz whey. Po leea ve chee mar bel.

(BM. Add. MSS. 554, p128, in JB’s hand, Gwavas collection, OC, OP)

Website designed and built by Amanda Lobb