John Tonkin, of St.Just? 1693

Kanna Kernuak

1. Menja Tiz Kernuak buz gasowas tha kanna vee gy el e glowas Rag fyr ha mescack thew e gwreze Ubba en Tale gullas en Beze

2. Rag me a venja cowas na peath della na vee a denneth tha weath Rag an pocar ez en peddn ha peege gungans mee a veddn

3. Ma tha ni Materne da ha maternes maga Ta Besca Rig dane Roul en Gwalaze buz nag ew an Pobel vaze

4. Eve Rig doaz thurt pow e whonnen Tiz da gunju Leeas wonnen Gorolyon da droaze e war dower Sowias E vownas kerra vel owr

5. pereeg eve gurra Trooze war Tr Eve welcumbes me ore Gwr ha tha vethes tha Careesk maga sowe besca ve pesk

6 Enna na rig eve Trigass pel Buz eath tha wheelas an peath o gwel an Jooal rag gurra war e beddn ha e weetha eve a veddn

7. Mattern james rig quachas e stoppia bus E na allja e theath tha gloppia Eve rig quachas moaze tha an gwella ternuan bus e gothas drez an ne wharn

8. Ha ul e poble poonias tha Gova Hemma e bra gwarre why na gova Ha e tha worthen eath e whonnen rag cowas gen e gare Trip-Cunnen

9. Enna e wraze Lowar wheal tha weel Bowneege kelles Leeas meel buz materen Wille wraze an wheal ha fesias gy car vez an gweal

10. Nenna e eath car rag Frink rag debre an Tacklow ewe per trink ma enna whath eve me ore gwr ha plodia gen an hagar veer

11 ha enna ni e vedn e ara amesk an poble ez e gara ha moaz tha wellaz an peath ez gwreze en pow an Flemmen amesk an Tz

12. Enna ma Leeas wonnen kelles Kana geegans tha boaze gwelles ha muy dale moaz tha an gletha stella an lacca berra a mesk an gwellah

13 Ma Materen ni doaz Tre beddn wave ha moaze car arta pe teffa have Dewe reffa e sowia Tre ha leaze ha gweel e vownas mear a heaze

14 menja e buz gweel dua an Streef ter ni han Creege thua Materen Frink thera vee a menia na venja hedda whath gun greevia

(BM Add MSS 28554, f.130) OC no12 Winter 1930 (Not in own hand-some errors in copy?)

Website designed and built by Amanda Lobb