John Tonkin c.1693

Ni venja pea

1 Ni venja pea a munna seer ez boaze whele es car thurt an Tir ca veea a Vlethan veth mar hir ni veea plaises me ore gwir

2 Ma Leeas peege etha dirria pel buz peea dua e veean gwel ni veea preeze da rag an stean ha rag an Hearn thurt Willie Mean

3 Buz lebben preze ewe rag gweel dua ha clappia fyrrah whath rag trua rag leeas mascogna ma laveres ha an gwella ewe nakeves

4 Dewe reffa Sowia an Egles ni ha an prounter da eze et angy ha gweel than gy ul servia Dewe an Pobel en kaniffar Plewe

5 an Proanter ni ez en plew East grouns e broaze carra Apostle Chreest magga pel ter el eve heathes ha nenna Dewe e vedd’n e worras

6 ha ni an Poble ul dale gweel an peath egge e Lal tha ni da zeel ha rie gun gwella scovarn dotha na dale ni gurra ul tha gotha

7. Lebben Dewe reffa gun Sowia ul nenna na geath denneth tha gul Glaze Neave tha enna ni veath a heaze mar ta ni gweel da war an Beaze.

(Gwavas MS –BM.Add.MSS.28,554,f.131)OC No.11 Summer 1930

Website designed and built by Amanda Lobb